Projektet omfattade miljöutredningar i samband med bygglovsansökan för boende i tidigare kontorslokaler på en industrifastighet i Helsingborg. En fördjupad miljöteknisk markundersökning planerades och utfördes, och i samband med den även mätning av klorerade lösningsmedel i inomhusluft, för att undersöka platsens lämplighet för den tänkta verksamheten....

I ett första skede för att utveckla cirkuläritet och industriell symbios i Helsingborgs kommun har Kodeda Konsulter på uppdrag av Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg Stad undersökt vilken potential informationen i företagens offentliga miljörapporter har för att fånga upp relevanta restflöden och synergier mellan verksamheter. Arbetet innefattade: Dokumentanalys...

Ett projekt där tio förskolor (byggda under 1970-talet) bedömdes utifrån status gällande fukt, ventilation, bygg, el, VVS och miljö för att erhålla en samlad bild inför beslut om ombyggnation, renovering eller rivning. Kodeda Konsulter har i detta uppdrag bistått med miljö och byggkunskap där hänsyn...

Platzer Fastigheter driver ett detaljplaneärende med syftet att omvandla Högsbo industriområde, vid Olof Asklunds gata, till bostäder och affärer. Kodeda konsulter har inför detta genomfört historiska inventeringar och miljötekniska markundersökningar inom området, liksom materialinventering inför rivning av ett stort antal byggnader. Undersökningen påbörjades initialt inom fastigheter i Platzers...