Projektet omfattade miljöutredningar i samband med bygglovsansökan för boende i tidigare kontorslokaler på en industrifastighet i Helsingborg. En fördjupad miljöteknisk markundersökning planerades och utfördes, och i samband med den även mätning av klorerade lösningsmedel i inomhusluft, för att undersöka platsens lämplighet för den tänkta verksamheten....

I ett första skede för att utveckla cirkuläritet och industriell symbios i Helsingborgs kommun har Kodeda Konsulter på uppdrag av Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg Stad undersökt vilken potential informationen i företagens offentliga miljörapporter har för att fånga upp relevanta restflöden och synergier mellan verksamheter. Arbetet innefattade: Dokumentanalys...

Ett projekt där tio förskolor (byggda under 1970-talet) bedömdes utifrån status gällande fukt, ventilation, bygg, el, VVS och miljö för att erhålla en samlad bild inför beslut om ombyggnation, renovering eller rivning. Kodeda Konsulter har i detta uppdrag bistått med miljö och byggkunskap där hänsyn...

Platzer Fastigheter driver ett detaljplaneärende med syftet att omvandla Högsbo industriområde, vid Olof Asklunds gata, till bostäder och affärer. Kodeda konsulter har inför detta genomfört historiska inventeringar och miljötekniska markundersökningar inom området, liksom materialinventering inför rivning av ett stort antal byggnader. Undersökningen påbörjades initialt inom fastigheter i Platzers...

Projektet omfattade kompletterande markprovtagning och framtagande av platsspecifika riktvärden vilket låg till grund för sanering. Vid sanering en hade Kodeda konsulter hand om miljökontroll, och kontinuerlig provtagning av massor gjorde att en mindre mängd massor än beräknat behövde köras bort. Under hela projektet hölls kontakt med...

Upprättande av ansökningshandlingar inför tillståndsansökan för kvartsittäkt. Detta innefattar tidigt samråd med Länsstyrelsen, upprätta samrådshandling och därefter genomföra samråd med enskilda, organisationer och myndigheter. Vidare att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd. I anslutning till Länsstyrelsens handläggning svara på frågor och ta fram kompletterande...

Rivning av skolbyggnad, 5500 m2, pga. fuktskador. Kodeda konsulter genomförde miljöinventering inför rivning och upprättade rivningsplan. I entreprenadskedet stod Kodeda konsulter för byggledning och miljökontroll. I byggnaden påträffades fog med asbest respektive PCB-innehåll, vilket pga. sin stora mängd och svåråtkomliga placering medförde utmaningar vid sanering....

Projektet omfattar ombyggnad av flyglarna i huvudbyggnaden, ca 10 000 m2/flygel, ombyggnationer i befintlig byggnad och projektering av ny sjukhusbyggnad. Kodeda konsulters roll i projektet är Miljöbyggnadssamordning, materialinventering med avseende på farligt avfall, miljökontroll, installationssamordning och projektledning av rörpostprojektet. Projektet är en stor utmaning i och...