MILJÖUTREDNINGAR PÅ FASTIGHETEN ITALIEN 9

Projektet omfattade miljöutredningar i samband med bygglovsansökan för boende i tidigare kontorslokaler på en industrifastighet i Helsingborg. En fördjupad miljöteknisk markundersökning planerades och utfördes, och i samband med den även mätning av klorerade lösningsmedel i inomhusluft, för att undersöka platsens lämplighet för den tänkta verksamheten. Dessutom gjordes en riskbedömning, med hänsyn till närliggande miljöfarliga verksamheter.

Genomförda undersökningar bidrog till att byggherren kunde besvara föreläggandet från miljöförvaltningen och gå vidare i processen med sin bygglovsansökan.

Uppdragsgivare: Helsingborgs stad.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.