VÅRA TJÄNSTER

Kodeda Konsulter arbetar med miljö och projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen. Nedan finns exempel på tjänster vi tillhandahåller:

MILJÖKONSULTERING

– Miljösamordning, certifierade miljösamordnare Miljöbyggnad

– Dagsljus- och energiberäkning

– Materialinventering

– Miljöteknisk markundersökning

– Miljökontroll

– Innemiljökontroll/-utredning

– Radonmätning

– Dagvattenutredning

– Riskutredning

– Miljökonsekvensanalys

– Provtagning av betong, mark och vatten

– Tillståndsärende och myndighetskontakt

– Kontrollprogram

PROJEKTLEDNING

– Projekteringsledning vid ny- och ombyggnad

– Byggledning vid ny- och ombyggnad, rivning

– Entreprenadbesiktning

– Statusbesiktning

– Kontrollansvarig enligt PBL

– BAS-P

– Installationssamordning

– Riskanalys