Inneklimatutredning Stallet Fredriksdal

Uppdraget bestod i att utreda orsaker och föreslå åtgärder avseende fuktproblematik i ett korsvirkesstall på Fredriksdals museiområde. Byggnaden är uppförd i början av 1800-talet. I uppdraget har även en vård- och underhållsplan arbetats fram.

  • Planering – tidigare utredningar och åtgärder, samtal med beställare och verksamhet. Redan genomförda mikrobiella analyser användes som en del i bedömning av orsaker.
  • Utförande – Fukt- och temperaturmätningar av utomhusklimat och byggnadens inomhusklimat, okulärkontroll av byggnadens konstruktion och klimatskal. Kontroll av ventilationsprincip, kartläggning av fuktkällor och tillskott i byggnad och från verksamhet.
  • Analys och bedömning – beräkning och bedömning av fukttillstånd i byggnaden, jämförelse med byggnads- och ventilationsprinciper för stall.
  • Rapporter – redovisning av orsaker och åtgärdsförslag samt vård- och underhållsplan för objektet utarbetad i samarbete med byggnadsvårdare.

Kodeda Konsulters insats i projektet:

Projektansvarig, inomhusmiljöutredare av byggnad och verksamhet, kartläggning av tidigare utredningar och åtgärder, rapportskrivning med orsaksutredning, bedömningar och åtgärdsförslag. Identifiering av förbättringsområden avseende förvaltning och skötsel av byggnaden med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden och modern djurhållning. Kommunikation med beställare, verksamhet och underkonsult.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.