UTREDNING AV HÖGSBO INDUSTRIOMRÅDE

Platzer Fastigheter driver ett detaljplaneärende med syftet att omvandla Högsbo industriområde, vid Olof Asklunds gata, till bostäder och affärer. Kodeda konsulter har inför detta genomfört historiska inventeringar och miljötekniska markundersökningar inom området, liksom materialinventering inför rivning av ett stort antal byggnader.

Undersökningen påbörjades initialt inom fastigheter i Platzers ägo, undersökningsområdet utökades senare då ytterligare fastighetsägare anslöt sig: Pågen, Wallenstam, Wölkes bil AB, Ytterbygg samt Göteborgs stad. Inför markomvandlingen har vi på Kodeda utfört följande arbeten i området:

  • Historiska miljöinventeringar av 20 fastigheter samt angränsande fastigheter till dessa.
  • Miljötekniska markundersökningar på 20 fastigheter.
  • Materialinventering av 13 fastigheter.
  • Kompletterade utredningar i mark och i byggnader.

Vi har gjort historiska miljöinventeringar för att få reda på vilka verksamheter som kan ha lämnat kvar föroreningar. Uppgifterna har därefter använts för att göra undersökningar av mark och grundvatten i området. Bland annat har klorerade kolväten, petroleumprodukter och tungmetaller påträffats och kommer att saneras inför den planerade nybyggnationen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.