Materialinventering

Vi utför årligen mer än 50 materialinventeringar och har över 20 års erfarenhet inom området.

Inför renovering, ombyggnation eller rivning av en byggnad är verksamhetsutövaren ansvarig att utföra en materialinventering med avseende på farligt avfall och avfall med särskild hantering för att skydda miljö och människors hälsa mot skada och olägenhet.

Vanligt förekommande farliga ämnen i byggnadsmaterial är asbest, PCB, klorparaffiner, PAH, tungmetaller, ftalater, CFC, HCFC, pentaklorfenol och bromerade flamskyddsmedel.

Syftet med en materialinventering är även att identifiera material som kan återvinnas eller återbrukas.

Materialinventeringsrapporten kan användas i tre avseenden:
-som en del av kontrollplanen för att ansöka om rivningslov hos Byggnadsnämnden
-som underlag i förfrågningsunderlag för upphandling av sanerings- och rivningsentreprenör
-som underlag för rivnings- och saneringsentreprenör inför och under pågående arbeten

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.