Miljökontroll

Vi får ofta i uppdrag att utföra miljökontroller vid rivning och sanering av farliga ämnen eller förorenad mark. Vi är beställarens förlängda arm och kontrollerar att anlitad sanerings- och rivningsentreprenör följer aktuell lagstiftning och branschrekommendationer för åtgärden. Under själva saneringen kontrollerar vi löpande arbetets utförande och saneringsresultatet.

Vi ansvarar ofta för kommunikationen med tillsynsmyndigheten, upprättandet av anmälan om avhjälpandeåtgärd och efterföljande slutredovisning enligt tillsynsmyndighetens beslut.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.