Radonmätning

Vi utför mätningar av radon i inomhusluften i bostäder, skolor och på arbetsplatser. Mätningarna genomförs under eldningssäsongen (oktober – april) för att erhålla ett årsmedelvärde för byggnaden. Vid eventuellt förhöjda radonhalter bistår vi med vidare utredning av radonkällor och tar fram åtgärdsförslag. Vi utreder även förekomst av byggnadsmaterial som avger radongas så som blåbetong (tillverkades 1929-1975), prefabricerade element och fyllnadsmassor vilka kan orsaka förhöjda radonhalter i inomhusluften.

Inför nybyggnation genomför vi mätningar av markradon för klassificering av hög, medel eller lågradonmark. Oavsett klassificering kan markradon orsaka problem i inomhusmiljön om byggnaden inte är tillräckligt tät mot marken. Mätresultaten och markens klassning används för att utforma grundkonstruktionen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.