Provtagning av byggnadsmaterial, mark och vatten

Vi arbetar som miljökonsulter och har lång erfarenhet av förorenade fastigheter och provtagning av betong, mark och vatten.

Inför rivning provtar vi betong, tegel och andra mineraliska byggnadsmaterial för korrekt klassificering och omhändertagande inför transport till mottagningsanläggning eller återvinning på plats.

Vid markarbeten provtar vi massor för rätt klassificering och hantering och bedömer hur dessa bör hanteras så att lagkrav och miljöhänsyn tillgodoses. Genom klassificering och avgränsning kan renare massor hanteras separat från mer förorenade massor vilket minskar den totala mottagningsavgiften kraftigt.

Vi utför även olika typer av provtagningar av vatten så som till exempel dricksvatten från egna brunnar för att säkerställa dricksvattenkvalitet, eller provtagning av grundvatten och vid olika markundersökningar eller vid genomförande av kontrollprogram.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.