Projektet omfattade kompletterande markprovtagning och framtagande av platsspecifika riktvärden vilket låg till grund för sanering. Vid sanering en hade Kodeda konsulter hand om miljökontroll, och kontinuerlig provtagning av massor gjorde att en mindre mängd massor än beräknat behövde köras bort. Under hela projektet hölls kontakt med...

Upprättande av ansökningshandlingar inför tillståndsansökan för kvartsittäkt. Detta innefattar tidigt samråd med Länsstyrelsen, upprätta samrådshandling och därefter genomföra samråd med enskilda, organisationer och myndigheter. Vidare att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd. I anslutning till Länsstyrelsens handläggning svara på frågor och ta fram kompletterande...

Rivning av skolbyggnad, 5500 m2, pga. fuktskador. Kodeda konsulter genomförde miljöinventering inför rivning och upprättade rivningsplan. I entreprenadskedet stod Kodeda konsulter för byggledning och miljökontroll. I byggnaden påträffades fog med asbest respektive PCB-innehåll, vilket pga. sin stora mängd och svåråtkomliga placering medförde utmaningar vid sanering....

Projektet omfattar ombyggnad av flyglarna i huvudbyggnaden, ca 10 000 m2/flygel, ombyggnationer i befintlig byggnad och projektering av ny sjukhusbyggnad. Kodeda konsulters roll i projektet är Miljöbyggnadssamordning, materialinventering med avseende på farligt avfall, miljökontroll, installationssamordning och projektledning av rörpostprojektet. Projektet är en stor utmaning i och...

Nybyggnation av gruppboende i Gällinge, Kungsbacka, med sex stycken lägenheter och en separat byggnad för daglig verksamhet. Projektet utförs på en tomt med dåliga förutsättningar för byggnation. Projektet omfattade för Kodeda konsulters del projekteringsledning och byggledning....

Nybyggnation av ceremonibyggnad för alla trosinriktningar. Byggnaden fick senare namnet Livereds kapell. Kodeda konsulter var med i projektet som projekteringsledare, byggledare, kontrollansvarig, huvudbesiktnings-man samt besiktningsman bygg och utredare av skyddat groddjur och skyddad växt enligt artskyddsförordningen. Projektet omfattade 75 miljoner kronor....